Producten
Algemene voorwaarden


De onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie voorzover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt, dit is met name ook van toepassing met het oog op de door onze verkopers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede de door hen gemaakte afspraken.

Offertes

Offertes welke aangevraagd worden via de e-mail worden berekend via standaard oppervlakte berekeningen. In deze berekeningen zijn geen onvoorziene zaken mee genomen. Mocht het zo zijn dat wij op het werk deze tegen mogen komen zullen de kosten hiervoor bij de opdrachtgever worden neergelegd en betaald moeten worden. Als u besluit om op basis van het offerte bedrag een afspraak te maken voor een bezoek kunnen wij nadat wij de lokatie bezocht en bekeken hebben een offerte op maat maken. Mocht u na dit bezoek toch besluiten om het werk cq. werkzaamheden niet door te laten gaan kunnen wij u 10% van het originele offerte bedrag aan u door berekenen voor de reeds gemaakte onkosten.

Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat moment geldende prijzen. Naar aanleiding van wijzigingen van fabrieksprijzen, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere factoren, zijn wij bevoegd, voordat de levering heeft plaatsgevonden, de genoemde prijzen op billijke wijze aan te passen. Tenzij anders is aangegeven zijn onze prijzen exclusief omzetbelasting genoteerd.

Betaling

De betaling der factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen de gestelde termijnen welke vermeld staan op de offertes cq. facturen. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op, respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen facturen, met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op respectievelijk als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factu(u)r(en) te onzer keuze. Bij niet tijdige betaling van de factuurbedragen zijn wij gerechtigd de verstrekte kortingen te laten vervallen en het volledige faktuurbedrag inclusief vervallen korting aan u door berekenen. Bij niet tijdige betaling van de factuurbedragen is de afnemer gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kredietkosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken factuurbedrag(en), naar een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welk percentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd); ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vorderinge(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom en kredietkostenvergoeding). Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of bankgarantie. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren, voorzoveel nodig in afwachting van getroffen afspraken.

De montage van de vloerverwarming

Onder montage wordt verstaan het installeren van de geleverde goederen op de plaats van bestemming. Tenzij anders is overeengekomen zijn aansluitingen op voedings- of afvoerleidingen en elektrische aansluitingen niet in de montage begrepen. In het geval in de opdracht ook montage is begrepen, zal de afnemer voor zijn rekening en verantwoordelijkheid zorgdragen voor de tijdige uitvoering of beschikbaarheid van de navolgende voorzieningen; alle bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld muur- en/of vloersparingen; het bezemschoon opleveren van de werkvloer; het aangeven van bouwkundige voorzieningen welke op het moment van montage nog niet zijn aangebracht, maar wel van invloed kunnen zijn op de juiste wijze van montage zoals bijvoorbeeld binnenwanden; alle andere voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor de montage van onze producten met inbegrip van eventuele van overheidswege voorgeschreven vergunningen. Alle voorzieningen die niet tot deze opdracht behoren, dienen door of vanwege de opdrachtgever te worden aangebracht of uitgevoerd zonder enige belemmering of verstoring van de aanvang of de voortgang van onze eigen werkzaamheden.

Onze garanties

Wij garanderen de deugdelijkheid van de goede werking van de door ons geleverde producten voor de navolgende periodes:
Regelunit: 5 jaar.
Buis: 50 jaar. In de eerste 10 jaar van deze periode dragen wij ook alle directe gevolgschade.
Appendages: ten hoogste 2 jaar afhankelijk van de geldende fabrieksgarantie.
Berekeningen: onbeperkt voor wat betreft de te behalen ruimtetemperaturen, indien de berekeningen door ons zijn gemaakt.

Op de door ons verstrekte garanties kan geen beroep worden gedaan.:
1. indien de kunststof leidingen anders worden toegepast dan voor hoofd- of bijverwarming met een maximale watertemperatuur van 50 graden Celcius en een interne druk van ten hoogste 4 bar;
2. indien schade is ontstaan doordat de montageaanwijzingen niet zijn opgevolgd, of als gevolg van een onoordeelkundige handeling, het uitvoeren van reparaties door anderen of de toepassing van onderdelen of materialen die niet door ons zijn geleverd.
3. indien chemicaliën of andere toevoegingen in het water van de installatie worden gebruikt, die niet door ons zijn goedgekeurd. Onze aansprakelijkheid ter zake van gebreken in de door ons geleverde producten is beperkt tot nakoming van eerder omschreven garantieverplichtingen. Tenzij uit de omschrijving van onze garantieverplichtingen anders volgt, zijn wij nimmer aansprakelijk voor produktie- of stagnatieschade noch voor andere bedrijfs- of gevolgschade. Voor schade van derden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid; te dien zake zullen wij door de opdrachtgever worden gevrijwaard.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over, wanneer deze al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard ook, uit hoofde van en terzake van de transactie algeheel heeft voldaan. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, hetgeen hem in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering is toegestaan, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken; de bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen terzake waarvan het eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daar aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd als ons eigendom te vorderen, waarbij de transactie op grond waarvan die goederen aan onze afnemer geleverd hebben, als ontbonden geldt; wij hebben deze bevoegdheid ook, voorzover de goederen zich ingevolge doorlevering bij derden bevinden. Met het oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.

Retouren

In gevallen uitsluitend ter onzer beoordeling, kunnen door ons geleverde goederen door ons worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in de originele staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment. Derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde of gemaakte producten in geen geval retour genomen. Op door ons goedgekeurde retouren zullen crediteringskosten in rekening worden gebracht.

De bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.